Westzijde 30 km/h-zone

Niet 30, wel 30, niet 30 of nu uiteindelijk toch nog 30? Nee, het wordt slechts 30 tussen Ruyterveer en Klokbaai. Verderop blijft het 50 met adviessnelheid 30 km/uur.
De Fietsersbond begon ermee. GroenLinks en Rosa namen het stokje over en de gemeenteraad nam de motie aan om de Westzijde in te richten als 30 km-zone. De vorige wethouder hield voet bij stuk: 50 km.
Van de bewoners werd gezegd dat het hen niet uitmaakt, maar nu roeren ze zich massaal en voeren actie voor 30 km. De actie vindt steeds meer weerklank. Ook veel ondernemers hebben affiches van 30 voor hun ramen hangen.
De nieuwe wethouder Gerard Slegers gaat alle informatie nog eens goed doornemen. En de gemeenteraad gaat zich er wellicht ook nog mee bezighouden. Een rapport van Walraad gaf voor velen de doorslag, toch 50 km/uur.

Er zijn veel misvattingen. Zo zouden in een 30 km/h-zone de zijstraten van rechts voorrang hebben, waardoor de doorstroming in de knel komt. En zebra’s zouden niet mogen.
Hieronder proberen we het volledige verhaal te vertellen.

Bewoners en ondernemers Westzijde

Fietsers en voetgangers, zebra kan bij 30
De Westzijde is een hoofdroute voor fietsers: ’s ochtends en ’s middags fietsen er veel kinderen en jongeren op weg naar school en huis. De Westzijde heeft een belangrijke verblijfsfunctie: winkels, kantoren, Verskade, de Bieb, muziekschool en meer. Bij 30 km kunnen voetgangers veiliger oversteken dan bij 50 km. Vroeger mocht het niet, maar nu wel: in een 30 km-gebied zijn zebra’s mogelijk. Een recent voorbeeld is in de Stationsstraat bij de hoek met de Westzijde, alles bij 30 km.

Onveilig
Op wegen waar auto’s en fietsen gemengd rijden ontstaan gevaarlijke situaties. Grote verschillen in massa en snelheid zorgen voor nare gevolgen bij schampen of andere aanrijdingen. Er is veel langzaam verkeer op de Westzijde, snelheidsreductie loont.
Bij 50 km neemt de ernst van ongelukken beduidend toe als je het vergelijkt met 30 km. Er gebeuren 30% meer letselongevallen, 50% meer ernstige letselongevallen en 60% meer dodelijke ongevallen. Tussen 1998 en 2007 zijn er door snelheidsverlaging 1600 verkeersdoden minder gevallen, stelt VVN (Veilig Verkeer Nederland).

Duurzaam Veilig
Conform Duurzaam Veilig moeten snelheidsverschillen tussen fiets en auto geminimaliseerd worden. Bij gemengd verkeer is de enige aanvaardbare snelheid 30 km/h, zeker als er veel langzaam verkeer op zo’n weg zit.
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is er na uitgebreid en gedegen onderzoek van overtuigd dat 30 veiliger is dan 50.

CROW Fietsberaad
Niet alleen VVN en Duurzaam Veilig adviseren een lage snelheid bij gemengd verkeer. Dat doet ook het CROW Fietsberaad . Invulling van hun strokentool levert het volgende advies op:
• Uw verhardingsbreedte van 855 cm is te krap voor een volwaardige gebiedsontsluitingsweg (B1-profiel). U heeft twee verschillende oplossingsrichtingen: ofwel de weg verbreden tot boven de 1070 cm ofwel de weg afwaarderen naar een erftoegangsweg met bijbehorende inrichting, snelheden en intensiteiten.

Nu al gemiddeld 30
De gemiddelde snelheid in de Westzijde is nu al gelijk aan die in een dertig-kilometerstraat. Een mooie kans om deze snelheid dan nu vast te leggen in een 30 km-zone. Zo voorkom je dat hij toch weer groter wordt als de hobbelige straat er weer fris en fruitig bij ligt.

Schoolroutes
De Westzijde wordt gebruikt door leerlingen van ’t Buut, de Westerkim, de Hannie Schaftschool en het Zaanlands Lyceum. Enkele scholen hebben Zaanstad schriftelijk laten weten voor 30 te kiezen vanwege de veiligheid van hun leerlingen.

De gemeente betoogt dat bij 30 km de zijstraten van rechts voorrang moeten krijgen waardoor een onrustige situatie ontstaat met na zijstraten optrekkend verkeer. Hieronder geven we aan dat de voorrangssituatie niet hoeft te veranderen, dus niet stilstaan en optrekken.

uitritconstructie Zeemansstraat

Voorrang
Zaanstad zegt dat een voorrangsweg nou eenmaal niet bestaat in een dertig-kilometergebied (NHD 8 juni). Dat is waar, MÁÁR …
Er bestaat een eenvoudige mogelijkheid om een hoofdweg bij 30 km voorrang te geven, zoals ook Zaanstad weet. Een mooi voorbeeld toont de foto.
Zowel de Westzijde als Zeemansstraat liggen in een 30 km-zone. De uitritconstructie vanuit de Zeemansstraat zorgt ervoor dat het verkeer op de Westzijde voorrang heeft. De uitrit is eind 2017 in opdracht van Zaanstad aangebracht.

Als je van het Papenpad de Westzijde volgt tot de Botenmakersstraat, nu helemaal 50 km-gebied, kom je achtereenvolgens tegen Reigerstraat, Ooievaarstraat, Langestraat, Stuurmanspad, Parkstraat, Tuinstraat en de Klokbaai. Vrijwel alle zijstraten zijn voorzien van een uitritconstructie en daardoor heeft de Westzijde voorrang. Op de foto de Ooievaarstraat.

Wzijde-30-Ooievaarstraat-web

De uitritconstructies worden al heel lang gebruikt om de Westzijde voorrang te geven. Als het een 30 km-zone wordt kan de bestaande situatie gehandhaafd worden met de Westzijde in de voorrang. De Westzijde moet voorrang hebben vanwege de doorstroming.
De Klokbaai en het Papenpad zijn nu nog kruisingen met haaientanden, ook daar kan het verkeer op de Westzijde voorrang krijgen.
De kruising bij Verkade laten we even buiten beschouwing, deze zal helemaal veranderen.

Bewoners en ondernemers
Toen duidelijk werd dat de gemeente een keuze heeft tussen 30 km en 50 km startten bewoners een actie voor 30 km. Ook ondernemers doen mee. Alom verbazing dat Zaanstad kiest voor 50 km. De vele bochten, vooral de bocht bij de Verskade (zie foto onder), zorgen voor een gevaarlijke en onoverzichtelijke situatie, hier is 30 km op zijn plaats.
Op de leefbaarheid heeft 30 km een positief effect; hier gaat het onder meer om geluidsniveau en de hoeveelheid uitlaatgassen.

Andere gemeenten
Buurgemeente Oostzaan moest op het Zuideinde een oplossing vinden voor de grote stroom motorvoertuigen waaronder de bus, te weten 12000 mvt/etmaal. De twee uitgangspunten waren goede doorstroming en maximale veiligheid. Er is gekozen voor een 30 km-gebied met voorrang voor de hoofdweg. Steeds vaker wordt op dit soort wegen gekozen voor 30 km.

Conclusie
De Westzijde tussen Papenpad en Ruijterveer moet een maximumsnelheid krijgen van 30 km. De huidige gemiddelde snelheid van 38 km geeft aan dat dit haalbaar is. En als het stuk Westzijde tot de Van Goghweg opnieuw wordt ingericht geldt hetzelfde.

Verkade in de Westzijde-bocht
pdf ⋅ 7 MB

westzijde-30-km-zone

Download