Veranderingen rond de Thorbeckeweg

De Thorbeckeweg en Kolkweg staan geregeld vol met auto’s. Daarom moet de doorstroming verbeteren.
Er is voorgesteld om de Thorbeckeweg met een tunnel onder de Wibautstraat te laten lopen, deze lastige oversteek wordt dan voor fietsers gemakkelijker.

Daarnaast wordt gedacht aan een viaduct over de Kolkweg ter hoogte van de Ambacht, er is nu een onopvallende voetgangersoversteek. Daardoor ontstaat een snelle verbinding van de Kerkstraat Oostzaan naar het snelfietspad richting Amsterdam.

Voor gemotoriseerd verkeer komt er een aansluiting van de Sluispolderweg op de Thorbeckeweg bij de Vlinder. De Fietsersbond zal er op toezien dat het fietsverkeer via de Vlinder zo veilig mogelijk naar de Noorder IJ- en Zeedijk kan.

Loopt de Thorbeckeweg/N516/Kolkweg vol? Raakt de weg Hoorn Amsterdam verstopt? Nog voor de economie aantrok, wees alles erop dat de bereikbaarheid naar Amsterdam onder druk zou komen te staan. Studies als CHA (Corridorstudie Hoorn Amsterdam) en AVANT (Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg) moeten ieder met hun eigen budget (?!) soelaas gaan bieden om in 2020, 2025 of 2030 het autoverkeer niet geheel tot stilstand te brengen. Wellicht dat als dat gebeurt, er ruimte gaat komen voor een integrale benadering van de totale mobiliteit, maar nu moeten we het nog steeds doen met deel-budgetten die vooral oplossingen in de infrastructuur, lees asfalt, lijken te bieden. Dat de voormalige minister Melanie Schultz al aangaf dat er voor oplossingen NU en in de toekomst anders gedacht moet worden, is nog niet geland in de hoofden en op de burelen van de beleidsmakers en beleidsuitvoerders.
Vervoersregio Amsterdam heeft de lead in de AVANT studie. Men meent te hebben geconstateerd dat na de reconstructie van de N516 van ruim een jaar geleden, er nu moet worden gewerkt aan de kruispunten op de N516 ter hoogte van de Vijfhoek, De Vlinder brug, Ambacht en afslag A7 (2x). Wordt er niets gedaan, dan groeien deze kruispunten uit tot knelpunten. Niet alleen het autoverkeer zal grote hinder gaan ondervinden maar HOV is ook niet van toepassing. HOV? Hoogwaardig Openbaar Vervoer. M.a.w. de bussen gaan stil staan of rijden niet meer op tijd.
De Vervoersregio Amsterdam draagt zorg voor een uitgebreide communicatie met belanghebbenden en omwoners, maar zit gevangen in een budget dat weliswaar niet al te ruim is, maar wel besteed moet gaan worden, anders is het geld weg.
AVANT is nu zo ver gevorderd dat er een keuze is gemaakt voor een voorkeursvariant. In deze variant wordt uitgegaan van een ongelijkvloerse kruising bij de Vijfhoek (een oost-west tunnel), het omleiden van de Westkolkdijk naar de bus-fietsbrug De Vlinder, het verlengen van de afslag naar de A7, Coentunnel, en wordt er gekeken naar HOV.
De inbreng van de Fietsersbond richt zich uiteraard op het stimuleren van het gebruik van de fiets. En daar waar in de studie wordt gesproken over Nice-to-have, is de insteek van de Fietsersbond: Must- Have! Hoe komt de fietser van noord naar zuid en vice versa? Hoe kan de aanwezigheid van de fietssnelweg het fietsverkeer stimuleren?
Hoe veilig wordt de kruising bij de Vijfhoek, want er komt dan weliswaar een tunnel, maar voor de fietser blijft de kruising gelijkvloers. Kan de Noorder IJ en Zeedijk ter hoogte van de Sluispolderweg zo worden ingericht dat de fietser veilig via de bus-fietsbrug De Vlinder de dijk op en af kan? Kan de Kerkstraat zo op de fietssnelweg worden aangesloten dat niet alleen bedrijven op de Ambacht beter met de fiets zijn te bereiken, maar dat ook van de doorgaande weg op het industrieterrein Skoon door de fietser minder gebruikt hoeft te worden en de Verlengde Stellingweg minder hoeft te worden overgestoken? En dat ten principale het fietsverkeer wordt gestimuleerd door meer noord-zuid mogelijkheden te bieden.