Oostzaan, herinrichting Zuideinde en Kerkstraat

Projectbureau Sweco heeft een voorstel opgesteld, en onze mening gevraagd. In dit artikel pleiten we voor 30 km en geen belijning.

Snelheidsregime

Het Zuideinde is duidelijk een 30 km-gebied. Het gaat hier om een weg die midden in de bebouwde kom ligt met diverse kruisende wegen. De verkeersintensiteit is groot (12.000 motorvoertuigen, fietsers onbekend), en het is een belangrijke ontsluiting voor het dorp, maar de doorstroming en dus ontsluiting is bij 50 km/h niet gunstiger dan bij 30 km/h.
Op deze drukke weg is het risico op ongelukken tussen fietsers en (vracht)auto’s groot, de weggedeeltes waarop ze rijden zijn immers niet van elkaar gescheiden. Bij 50 km/h is het snelheidsverschil tussen fietser en auto daar zo hoog dat de gevolgen van ongelukken aanzienlijk groter zijn dan bij 30 km/h.

De hoofdregel uit Duurzaam Veilig: houd voertuigen met grote verschillen in massa en snelheid uit elkaar. In steeds meer steden en dorpen gaat men er daarom toe over om binnen de bebouwde kom een 30 km/h-regime te hanteren.
De Fietsersbond kiest voor het hele Zuideinde tot aan de Kolkweg voor het veiligste snelheidsregime, en dat is ook bij grijze wegen zoals hier 30 km/h, liefst ondersteund met handhaving.
Belangrijk is dat de inrichting van de weg zodanig is dat 30 km/h past in de perceptie van de automobilist.

Een ander argument is de leefbaarheid van de straat, die bij 30 km/h veel gunstiger is; dat zullen de bewoners ongetwijfeld toelichten. Een grote meerderheid van de bewoners is hiervan voorstander.

Voor de lange rechte Kerkstraat van de Dors tot Zaandam die een open karakter heeft verzet de Fietsersbond zich niet tegen 50 km/h.
De inrichting waar we nog op ingaan kan voorkomen dat de snelheid te groot wordt.

Inrichting 30 km-gebied

De Kerkstraat heeft in het begin een beschikbare breedte van 6,00 m en het Zuideinde van 6,60 m. Sweco adviseert om fietsstroken aan te brengen. Maar vooral in de Kerkstraat is er weinig ruimte voor en worden de stroken zo smal dat comfortabel en veilig fietsen niet meer mogelijk is. Auto’s zullen op gevaarlijk korte afstanden de fietsers passeren.

Wij adviseren een inrichting als shared space, dat wil zeggen geen belijning maar een egaal rood asfaltdek. Rood omdat dit geassocieerd wordt met beschikbaar voor de fiets. Dus in feite inrichten als fietsstraat, maar zonder de expliciete aanduiding middels bebording. Fietsers kunnen de ruimte nemen die ze nodig hebben, (vracht)auto’s moeten zich aanpassen. Vanuit het kenniscentrum CROW wordt in een 30 km/h-gebied aanbevolen geen belijning aan te brengen. Voor het gedeelte van het Zuideinde tussen Wakerstraat en Kolkweg adviseren wij ook 30 km/h en in dat geval is eveneens geen belijning maar een egaal rood asfaltdek gewenst.

Inrichting 50 km-gebied

In een 50 km/h gebied is de ideale oplossing afgescheiden fietspaden. In de Kerkstraat van de Dors tot Zaandam is daar geen ruimte voor. Door brede fietsstroken aan te leggen krijgt de kwetsbare fietser meer ruimte en is de situatie veiliger. Ook een moeder die naast haar kind fietst houdt een grotere afstand tot het snelverkeer op de rijloper. Bij een rijloper smaller dan 3,80 m is het voor automobilisten evident dat ze bij een tegenligger moeten uitwijken over de fietsstrook. Als er op dat moment een fietser op de fietsstrook rijdt, moet de automobilist daarachter blijven tot de tegenligger gepasseerd is. Dit levert de meest veilige situatie op.
Bij de wegbreedte van 850 cm adviseert we fietsstroken van 205 cm, waardoor de middenweg (rijloper) een breedte van 320 cm krijgt.