Fietscoördinator in Zaanstad

In het coalitieaccoord 2020-2022 van Zaanstad staat het volgende:
Er wordt een fietscoördinator aangesteld die de doelstelling “het aandeel van de fiets in het verkeer te verhogen van 27% naar ten minste 35%” aanjaagt, knelpunten in kaart brengt en aanpakt en die de positie van de fietser waarborgt en verbetert bij ontwikkelingen en veranderingen in de stad.

Dit verwacht de Fietsersbond van de fietscoördinator:

Verantwoordelijkheid
1. Een zelfstandige positie in het bestuur. De fietscoördinator valt weliswaar onder de wethouder, maar kan rechtstreeks rapporteren aan de gemeenteraad en door die raad ter verantwoording worden geroepen.
2. De fietscoördinator kan beschikken over een eigen budget om fietsinfrastructuur te realiseren.

Beleid
3. De fietscoördinator zal zelfstandig een fietsbeleidsplan initiëren en opstellen.
4. De fietscoördinator zal 30 km/h-zones promoten en realiseren.

Infrastructuur
5. Versnippering in fietsinfrastructuur wordt tegengegaan. De fietscoördinator zal snelle en comfortabele Noord-Zuid en West-Oostroutes, ongehinderd door oversteekplaatsen en kruisingen, opnemen in het fietsbeleidsplan en zo snel mogelijk realiseren.

Veiligheid
6. De fietscoördinator zal gevaarlijke obstakels, zoals paaltjes, sluizen, verkeerskussens, drempels en anti-fietshekken in beeld brengen en zorg dragen voor verwijdering. Verkeerskussens liggen ondermeer op de Zaanweg, zie foto onder.
7. De fietscoördinator zal het belang van veilige kruisingen en oversteekplaatsen, met aandacht voor goede zichtlijnen en ruime opstelmogelijkheid, naar voren brengen. Vermindering van oversteekplaatsen is daarbij tevens een doel op zich, aangezien verreweg de meeste fiets-auto aanrijdingen zich voordoen óp kruisingen.
8. De fietscoördinator zal er tevens op toezien dat fietsinfrastructuur standaard wordt voorzien van kantbelijning en vergevingsgezinde bermen of stoepranden.
9. Bij wegwerkzaamheden wordt vaak nauwelijks rekening gehouden met fietsers. De fietscoördinator zal een duidelijke inbreng hebben bij aanpassingen en bewegwijzering van wegen (bijvoorbeeld vanwege werkzaamheden).
Ontwerp
10. De fietscoördinator zal erop toezien, en er verantwoordelijkheid voor dragen, dat CROW richtlijnen het minimale uitgangspunt worden bij het ontwerpen van infrastructuur.

verkeerskussen zaanbocht