Grijze weg wordt witte weg

Een grijze weg is een gebiedsontsluitingsweg waar geen ruimte is voor fietspaden en toch met een maximumsnelheid van 50 km/h. Gevaarlijk voor fietsers. Een voorbeeld is de Westzijde in Zaandam.
Verkeerskundige Walraad pleit voor een maximumsnelheid van 30 km/h en voorrang voor het verkeer op de hoofdweg vanwege de doorstroming . Dit noemt hij een witte weg en hij wil een wettelijke status voor deze witte wegen.

Greenpaper wegcategorisering van Walraad (2 oktober 2019)

De huidige wegcategorisering is bedacht vanuit snelverkeer, in deze greenpaper wordt hierop voortgebouwd met meer oog voor de fiets.

Het heeft voorkeur om fietsroutes te ontvlechten van de verkeersaders, maar dat lukt vaak niet, zeker niet op wegen als de de Westzijde in Zaandam. In zulke gevallen is de ambitie om een aanpak te bieden voor het elimineren van grijze wegen, c.q. voorwaarden te scheppen om 30 km/h de norm te maken in de bebouwde kom.

Als een grijze weg niet omgebouwd kan worden tot een volwaardige, aantoonbaar veilige en geloofwaardige 50 km/h weg dan wordt 30 km/h de nieuwe snelheid. De grijze weg wordt een witte weg: een gebiedsontsluitingsweg 30 km/h. Dat kan met maatregelen gericht op een langzame maar gestage doorstroming en een goede oversteekbaarheid.
Witte wegen hebben de kenmerken van een gebiedsontsluitingsweg in de zin van:
• voorrangsregeling voor bestuurders op de witte weg
• zeer ruime voorzieningen voor de fietsveiligheid door breedte
• parkeer- en stopverbod op de rijbaan
• oversteekvoorzieningen op strategische punten
“Doorstroming kan duidelijk beter zijn dan in woonstraten door toepassing van de principes van een langzame maar gestage doorstroming: het gaat niet zozeer om snel te rijden, maar om het voorkomen dat je stil staat. Dat stilstaan schaadt de gemiddelde snelheid sterker dan een lagere maximale snelheid. Dit principe is eerder uitgewerkt onder de naam ‘langzaam rijden gaat sneller’, kortweg: LARGAS.
Tegelijkertijd is het voorstel om deze wegen te verharden met elementenverharding of met asfalt met streetprint-motief ingewalst.
De rijbaan voor snelverkeer heeft de breedte van een enkele strook: op rustige uren rijdt snelverkeer in het midden en resteert er veel ruimte voor de fietser. Bij toenemende drukte moet snelverkeer uitwijken en is dan te gast bij fietsers. Op die manier is 30km/h een herkenbare en geloofwaardige limiet voor snelverkeer. Hogere snelheden worden echter niet fysiek onmogelijk gemaakt met het oog op openbaar vervoer en opkomsttijden voor hulpdiensten”.

Het voorstel is om gemeenten het instrumentarium te geven om structureel op snelheid te handhaven met BOA’s. De opbrengsten vloeien dan terug naar de gemeente, zoals dat ook gebruikelijk is bij parkeerovertredingen.

pdf ⋅ 204 KB

green-paper-wegcategorisering-fiets-v2

Download