Jaaroverzicht 2022 – 2023

JAARVERSLAG 2022, FIETSERSBOND ZAANSTREEK

In dit verslagjaar zijn wij met een groep van ongeveer 12 vrijwilligers actief geweest in ons werkgebied; de Zaanstreek. Om invloed uit te oefenen op het de gang van zaken rond fietsmobiliteit hebben wij vooral veelvuldig deelgenomen aan allerlei overleggen. Hieronder vindt u daarvan een overzicht. Wij gebruiken dat overzicht als ‘kapstok’ om u als lezer te informeren over de onderwerpen die we afgelopen jaar onder handen hebben genomen.

Naast het formele overleg werden veel zaken aangepakt via email of persoonlijk contact. Ook maakten wij gebruik van sociale media en andere publiciteitskanalen.
Uiteraard werd er ook veldwerk gedaan oftewel gefietst. Regelmatig kregen wij meldingen, vaak van onze leden, over verkeerssituaties waarna wij poolshoogte gingen nemen.
Ook worden bijvoorbeeld nog altijd fietslessen gegeven door een van onze vrijwilligers.

Algemene opmerkingen bij het onderstaande overzicht van overleggen:

 • Wij zijn blij met het Periodiek Overleg Zaanstad oftewel het overleg met de ‘fietsambtenaar’ van Zaanstad. Binnen de kaders van wat mogelijk is, blijkt het nuttig om snel en doeltreffend contact te maken met de gemeente.
 • Ook bemerken wij dat vertegenwoordigers van gemeenten en werkuitvoerders steeds vaker adviezen en suggesties van ons overnemen. Dat is ook logisch want ambtenaren hebben niet altijd tijd en ruimte om de specifieke kennis en de vele nieuwe ontwikkelingen rond fietsmobiliteit bij te houden.
 • Onze Ledenvergadering 2022 hielden wij op 1 oktober 2022 in de Bullekerk, waar Rob Wolters een geslaagde presentatie “De leefbare Stad” verzorgde.

Acties en deelname overleggen 2022:

 • Periodiek Overleg Zaanstad (‘’lopende zaken)
  Wij hebben bijna elke maand Periodiek Overleg Zaanstad met de ‘fiets-ambtenaar’ van Zaanstad.
  Hij is ons aanspreekpunt binnen de Gemeente. In het overleg worden door ons gesignaleerde knelpunten besproken, eventuele oplossingen bedacht en vervolgacties gepland.
  Data: 6-1, 17-2, 17-3 (Fietsrondje met ambtenaar Zaanstad inventarisatie fietspaaltjes)
  31-3, 23-5, 7 -7, 15-9, 3-11, 22-12,
 • BLVC-overleg (omleidingen bij grote projecten)
  Bij grote projecten is er vaak sprake van omleidingen. Aan dit overleg nemen daarom Politie, Brandweer, Ambulancedienst en andere hulpverleningsdiensten deel. Voor hen is het minimaliseren van tijdverlies immers cruciaal. BLVC-overleg staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie..
  Wij zijn aangesloten bij dit overleg omdat ook voor fietsers goede omleidingsroutes veel narigheid kunnen voorkomen.
  Dit jaar 2022 betrof het met name de omleidingen die verband hadden en nog gaan krijgen met de werkzaamheden aan Zaanbrug en de bruggen in de Provincialeweg bij de Forbo.
  Data: 15-4, 31-5, 17-10, 14-11, 12-12
 • Overtuinen (Verkadeterrein, onder andere de fietsroute die daar doorheen gepland staat)
  Datum: 29-9
 • Zaanse Schans (toeristen en fietsverkeer)
  Wij hebben 3 keer deelgenomen aan een overleg over de verkeerssituatie op en rond de Schans. Zoals bekend is het fietspad langs de Schans een knelpunt doordat de massale hoeveelheid toeristen het gebruik als fietspad nagenoeg onmogelijk maakt. Het blijft vooralsnog een heel ingewikkeld probleem zonder gemakkelijke oplossing. Aan dit overleg nemen alle betrokken bij de Schans deel.
  Data: 20-4, 17-5, 14-9
 • Voorbereiding reconstructie Thorbeckeweg.
  De kruising Thorbeckeweg – Wibautstraat gaat ingrijpend op de schop.
  Er komt een tunnel zodat autoverkeer vanaf de Den Uijlbrug ongehinderd rechtdoor kan rijden.
  Deze werkzaamheden (o.a. boren, omleidingen) gaan ook grote gevolgen hebben voor het fietsverkeer. Wij nemen deel aan dit overleg om de gevolgen voor fietsers te minimaliseren.
  Data: 14-4, 24-8
 • Overleg ‘Tijdelijke Zaanbrug’ (voor zover niet in BLCV besproken)
  10-3, 27-6 overleg Unieplein; voorrangsregelingen, 2-6 schouw,
  22-8 overleg kruising Zaanweg- Stationstraat
 • Corridorstudie
  De hoofddoelstelling van de Corridorstudie is het verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam – Hoorn. Er is nadrukkelijk aandacht voor maatregelen op het onderliggend wegennet, het fietsnetwerk en het OV-netwerk (spoor en buslijnen). Wij hebben ons uiteraard specifiek gericht op ons eigen werkgebied.
  Datum: 31-3 Zaan-IJ-corridor
 • Leeghwatertunnel
  Dit betreft overleg om het knelpunt Leeghwaterweg (N515) / Zuiderweg (Bij Het Heerenhuis) op te lossen. Wij hebben daar als FB een advies over uitgebracht
  Data: 27-6 e.a.
 • Herinrichting Rooswijk (Verkeersoverleg Gershwinstraat) Data: 14-4, 29-9, 7-11
 • Omgevingstafel inrichting Stationsgebied Krommenie. Data 18-1, 20-1
 • Overleg met vertegenwoordigers politieke partijen over knelpunten
  Hierbij zijn wij in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van Zaanstad en Oostzaan.
  Diverse data en onderwerpen.
 • Webinars
  Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen hebben verschillende actieve leden Webinars gevolgd. Diverse data en onderwerpen.

NB. De hierboven beschreven acties betreffen vaak langlopende zaken en hebben dus ook consequenties voor onze acties in 2023.

Bijlage bij Jaarverslag 2022 Fietsersbond, afdeling Zaanstreek.

Vooruitblik op 2023

Vanuit ons jaarverslag 2022 volgen ook de speerpunten en aandachtsgebieden voor 2023.

 • 30 is het nieuwe 50.
  In de bebouwde kom is 30 km/h het veiligst, tenzij er vrijliggende fietspaden zijn zoals op de Provincialeweg. De landelijke Fietsersbond zet zich hiervoor in, ook wij houden het voortdurend voor ogen. Amsterdam, Brussel en Parijs streven ernaar en hebben al delen van hun stad als 30 km zone ingericht. Vele gemeenten in Europa volgen hun voorbeeld.
 • Bij omleidingsroutes wordt nog altijd uitgegaan van de auto’s in plaats van de fiets. We hamerden hier op. Soms kan een rijbaan gebruikt worden door fietsers. Fietsers Afstappen is voor ons geen optie meer.
 • Het weerleggen van de kritiek op tweerichtingenfietspaden. Die zouden een groter risico op ongelukken hebben. Is niet zo, tenzij er sterke aanwijzingen voor zijn zoals bij veelvuldig spookfietsen.
 • Op recreatieve dijkweggetjes wordt het steeds drukker met onder andere groepen motorrijders. We blijven dit aankaarten.
 • In 2022 waren er gemeenteraadsverkiezingen waarna ook de colleges van B&W opnieuw gevormd moesten worden. In de besluitvorming leidde dat her en der wel tot vertragingen.
 • De Provincie kwam in Maart met een Regionaal Toekomst Beeld Fiets, van waaruit gemeenten subsidies kunnen aanvragen. Ook kwam de Provincie met een ActieAgenda Actieve Mobiliteit  waaruit mag worden afgeleid dat de Provincie de fiets een meer dominante plek in haar mobiliteitsbeleid wil geven. De werkelijkheid is natuurlijk  weerbarstiger hetgeen blijkt uit de herinrichting van de N246 kijken en het beleid inzake BuBe rotondes o.a. bij Zaanse Schans en Westzaan (resp. N246 en N515)

Zaandam

 • In de Russische buurt blijven we attent op de te nemen verkeersmaatregelen  Niet alle maatregelen hebben het gewenste resultaat, zo blijven brommers een doorn in het oog.
 • Avant, ofwel her-inrichting N516 cq Kolkweg en Thorbeckeweg is nog steeds in het stadium van voorbereidende werkzaamheden. De initiële projectgroep maakt plaats voor uitvoerende partijen waarmee het overleg zich vooral richt op omleidingsroutes omdat nu de straten daadwerkelijk open gaan. O.a. bij het verplaatsen van ondergrondse leidingen en kabels worden onacceptabele omleidingen voorgesteld.
 • De smalle verhoogde fietspaden op de Wilhelminabrug worden tegen het advies van bureau Goudappel in toch gebruikt. Een gemiste kans om er een fietsstraat van de te maken. Heeft voor aanhoudende problemen gezorgd o.a. moesten verkeersregelaars worden ingezet.
 • De Peperstraat wordt op de lange duur aangepakt. Wij bereiden ons erop voor.
 • Het Verkadeterrein langs de Provincialeweg (Provinciale weg 220) wordt een woonwijk. Goede fietsverbindingen zijn nodig, ook richting Westzijde. We doen ons best.
 • Over het mobiliteitsplan Zaanse Schans zijn in 2022 meerdere participatiebijeenkomsten bijgewoond.
 • De recreatieve DamtotDamroute hield o.a. een brug over Zijkanaal H in. In de tweede helft van 2022  is zeer verrassend door de gemeente Amsterdam het project On-Hold gezet vanwege de kosten ook van andere projecten, terwijl daar vlak voor nog een samenwerkingsovereenkomst was getekend door de wethouders van Amsterdam en Zaanstad. Onze voorstellen zijn daarmee ook in de kast terecht gekomen.
 • Verkiezing Fietsstad 2022: Uit de uitslag ontvingen wij een TOP 3 en een TOB 3. Bij de Top’s de erkenning dat Zaanstad gemiddeld actief is met de fiets en fietspromotie, bij de TOB’s  onder gemiddeld als naar de fietsinfrastructuur wordt gekeken en ook naar de noodzakelijke omleidingen waarin de auto altijd centraal staat naar mening van de Zaanse bevolking.
 • ZaanIJ corridor: wij zien graag een separaat fietspad aan de oostkant van Straat Poelenburg.
 • Gevraagd en ongevraagd hebben wij veel suggesties gedaan aan de gemeente via het overleg met de fiets coördinator, die naar onze mening binnen de gelederen van de gemeente nog onder gewaardeerd wordt: bijv. (verbetering, behoud) van fietspaden en instellen fietsstraten, VRI’s, rotondes, fietsenstallingen al dan niet betaald.

Zaandijk

 • De fietsroute van oost naar west bij de Guisweg en Dr. Mulderweg is al vele jaren een heikel punt. Als er een fietstunnel komt krijgt hij een goede aansluiting op het snelfietspad langs de Provincialeweg. Blijft een zaak van opvolging.

Krommenie en Wormerveer

 • De vorige situatie van een doorgaande weg van Stationsstraat naar de Zaanbrug is teruggebracht naar de oude. De Stationsstraat geeft voorrang aan de Zaanweg. Er is een oplossing nodig voor fietsers vanuit het station die linksaf richting markt gaan, misschien een rotonde?  Dit was de tekst uit het vorige jaarverslag. Inmiddels zijn we betrokken bij de herinrichting van de Stationsstraat
 • Er wordt gewerkt aan een recreatieve route vanuit Krommenie naar het Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM); aan de herinrichting van het stationsgebied rondom NS Station Krommenie-Assendelft; aan een verbindingsweg A8-A9. We denken en praten mee.
 • In Juli is de tijdelijke Zaanbrug in gebruik genomen. Zowel in de aanloop als na in gebruik name is veel overleg geweest met aan de Zaanstadzijde veel tevredenheid over de uitkomsten.
 • Uitgebreid worden we betrokken bij het Zaans Mobiliteitsplan Noord.

Oostzaan

 • Het pad langs het spoor, het Otterbospad, is van een geheel nieuwe toplaag voorzien en biedt nu veel comfort. Vooral de kantbelijning is een aanwinst en resultaat van overleg met de uitvoerder. Helaas zag men geen kans om ook de brug over de Reef voor de asfaltering te renoveren, zoals de brug over de ringvaart van het Twiske wel vernieuwd is.
 • De herinrichting van de Kerkstraat is, na de oplevering van Zuideinde/Kerkbuurt succesvol aangepakt en opgeleverd. De 30 km zones zijn ingevoerd en leiden tot een redelijk veilige omgeving, helaas leidt het comfortabele wegdek in de stille uren tot “Max Verstappen uitspattingen” door automobilisten
 • Betreurenswaardig vinden we het dat de politieke partijen in Oostzaan wel gehoor gaven aan onze oproep om naar de verkeerssituaties rond scholen, en bij de Noorderschool in het bijzonder, te kijken en de FB zo nodig te betrekken, maar dat dit bij het gemeentebestuur geen gehoor vond. Meerdere brieven zijn naar de wethouder geschreven met afwisselende successen.

Westzaan en Assendelft

 • Omdat de hier beschreven situaties nog steeds actueel zijn, wordt de hierna volgende tekst uit Jaarverslag 2021-2022 herhaald:  Een kwalitatieve verbetering van het Kaaikpad tot aan de rotonde Noorderveenweg/Dorpsstraat is welkom. Je krijgt een aansluitende Noord-Zuid route van Communicatieweg tot Saendelft: snel, veilig en comfortabel. Een verbeterd Kaaikpad kan je in westelijke richting doortrekken naar de Noorderweg, dan vermijd je extra kruisbewegingen op de nog te bouwen rotonde Parkrijklaan. Via de Noorderveenweg komt er een betere verbinding tussen Dorpsstraat en Communicatieweg. Er zitten wat lastige punten in.

Wormerland

 • In Wormer zijn vrijwel alle paaltjes verwijderd.
 • Tijdelijke Zaanbrug. We hebben veel overlegd waarin we veel hebben bereikt. Na opening tijdelijke brug in Juli ook veel overleg en evaluaties n.a.v. ongelukken. Wormerland creëerde een lappendeken met veel verwarring en was op sommige punten halsstarrig om verbeteringen aan te brengen. De praktijk toonde deze verbeteringen  ondubbelzinnig aan.
 • De provincie wil met een fietstunnel onder de Leeghwaterweg de Zuiderweg en Westerringdijk verbinden. Hierdoor ontstaan veel conflictsituaties door fietsers die bij  de tunnel willen komen. We vinden het gevaarlijker en oncomfortabeler dan de huidige situatie. Dit gesprek is gaande.