Fietspad langs de Haansloot, Krommenie

Wij krijgen nogal wat vragen over ons standpunt ten aanzien van een recreatief fietspad langs de Haansloot in de Krommenieër polder, de Fietsersbond is voorstander.

 is het geldverspilling?

Wij weten dat je voor een dergelijke investering ook veel andere nuttige zaken kunt realiseren. Het is echter niet aan de Fietsersbond om daarin een afweging te maken. Wij houden ons aan onze opdracht, namelijk het behartigen van de belangen van fietsers. Uiteraard zijn er ook andere belangen maar die afweging en prioriteitsstelling horen thuis bij de politiek i.c. de Zaanse gemeenteraad.

kwaliteit Zaanse veenweidegebieden

Natuurbehoud is een zaak van de lange adem. De planologische discussie rond de Zaanse veenweidegebieden speelt al sinds de 70er jaren van de vorige eeuw. De problemen rond het het arbeidsintensieve beheer ook. Het maatschappelijk draagvlak voor de broodnodige forse investeringen in natuurbeheer vermindert.  De terugloop in het ledental van natuur- en milieuorganisaties is groter dan die van andere maatschappelijke organisaties. Het draagvlak voor natuurbehoud bij veel Zaanse jongeren vanuit hun ‘stadscultuur’ is al helemaal niet meer aanwezig.  Juist voor natuur geldt ‘uit het zicht, uit het hart’.

De grootste bedreiging voor natuurgebieden ontstaat als het draagvlak voor natuurbeheer vermindert zoals we in de periode onder staatssecretaris Bleeker hebben kunnen zien. Zonder draagvlak hebben burgers en dus ook de politiek  geen geld over voor natuurbeheer en ontstaan ook snel planologische bedreigingen.

Vandaar dat wij een doorgaande recreatieve route langs natuurgebieden acceptabel en zeer wenselijk vinden. Juist voor het behoud ervan op langere termijn. Deze recreatieve route heeft daarom nut, naast de huidige route langs de Rosariumlaan, Zilverschoonlaan en Titofstraat naar de Westdijk. 

voorwaarden aanleg
Natuurlijk moet je bij de aanleg van het fietspad voorwaarden stellen. Onder andere geen verlichting, het is immers een recreatief fietspad; en geen boomaanplant in verband met predatoren (roofvogels) op weidevogels. Desgewenst gaan wij over de invulling van dergelijke voorwaarden graag in overleg met de Zaanse natuur- en milieuorganisaties.

De verstoring moet binnen de perken blijven. Voor zover we in diverse bronnen (o.a. Zaanse natuuratlas) konden vinden, is vooral de wijze van beheer bepalend voor de kwaliteit van de Zaanse gebieden.Dit fietspad loopt langs de Krommenieërpolder, een kwetsbaar natuurgebied. 

Tegenstanders van dit pad waarschuwen voor een verstoring van de vogelstand. Maar de belangrijkste bedreigingen voor vogelstand zijn waterpeilverlaging en predatie (roofdieren), in combinatie met intensief beheer. In de Zaanse natuuratlas wordt dit uitgebreid beschreven. En er is nog een argument, natuurbeheer kost veel gemeenschapsgeld. Hiervoor moet draagvlak bij burgers gecreëerd worden. Dit kan door middel van beperkte recreatie-voorzieningen, in dit geval een fietspad langs de rand van de polder langs de Haansloot. Zo kan een fietspad juist gunstig uitpakken voor de vogels.

haansloot

  • Een compliment voor het college voor het voorstel om een fietspad aan te leggen langs de Haansloot. Dit fietspad is een ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk.
  • Waarom is dit een uitstekende route? Verplaatst u zich eens in de fietser. U komt vanaf Zaandam,  Zaandijk, Wormerveer. Over de Vaartbrug gaat u rechtsaf het straks vrijliggende fietspad Noordervaartdijk op. Via Kruisstraat, Het Blok en de Serooskerkstraat komt u uit op het vrijliggende fietspad van de Rosariumlaan. Daar begint het fietspad Haansloot dat een cruciale verbinding vormt met de Westdijk. U heeft dan als fietser vooral op vrijliggende fietspaden gereden en wij willen het belang daarvan benadrukken.
  • Het voorkomt dat je als fietser dwars door Krommenie heen moet: Padlaan, Badhuislaan, Weverstraat, Heiligeweg naar de Rosariumlaan.
  • Mogelijke tegenstanders van dit fietspad moeten zich realiseren dat dit pad niet alleen voor Krommenie belangrijk is maar ook voor bewoners van Wormerveer, Zaandijk, Zaandam
  • Door het toenemende  gebruik van de E-bike zal er behoefte ontstaan aan de langere-afstand-fietspaden langs recreatieve routes en buitengebieden.
  • Door het invullen van deze ontbrekende schakel ontstaat aan de oostkant van Zaanstad een recreatieve route met veel vrijliggende fietspaden en relatief weinig hinder van autoverkeer. Deze route  begint bij het Veldpark via Haaldersbroek, Zaanse Schans, Bartelsluis, Wormer en Wormerveer tot aan de Westdijk in Krommenie. De Westdijk geeft een snelle aansluiting naar Krommeniedijk en Uitgeest. Aan de westkant van de stad ligt de snelle route  voor forenzen. Zo zijn beide kanten van de stad voorzien van een goede doorgaande route, met elk zijn eigen karakter en doelgroep.