Fietsroutes van Krommenie naar Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Goudappel geeft een Verkenning van recreatieve fietsroutes van Krommenie naar RAUM (Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer). Gebruik de download onder dit artikel.

De aanleg van het Haanslootpad is een absolute voorwaarde voor een kwalitatief goed routenetwerk. Zonder deze verbindingsschakel is een groot deel van het netwerk kreupel en benauwd. De Fietsersbond is uiteraard niet tegen verbetering van fietsfaciliteiten, maar ziet dan wel graag een optimale aanpak tegemoet en die aanpak kan dus beter dan in de ‘verkenning’ wordt aangegeven.

  1. Uitgangspunten van de Verkenning

Aantrekkelijkheid, comfort en veiligheid beschouwen we van een andere en hogere orde dan de eisen van samenhang en directheid. Wij constateren dat geen van de drie routes beantwoordt aan de gewenste combinatie van aantrekkelijkheid, comfort en veiligheid.

  1. De analyse 

Na het station als startpunt van rode en blauwe route wordt voor de oversteek van de N203 verwezen naar een enkele gelijkvloerse oversteek. Dat zijn er momenteel twee, beide beveiligd met verkeerslichten. In de voorstellen voor de herinrichting van het stationsgebied Krommenie-Assendelft kregen we ook al de indruk dat er een oversteek wordt weggepoetst. De Oostelijke oversteek is veiliger dan de Westelijke (met of zonder verruiming van de boogstraal). Fietsverkeer hoeft dan namelijk niet nog een keer de Iepenstraat over te steken.

Groene route. Het fietspad Militaireweg is leuk gevonden. De bewoners zullen het minder leuk vinden, het draagvlak aldaar ervoor zal dan ook beperkt zijn. Het project heeft onze zegen, maar we vragen ons af of het sop (een groep gramstorige burgers en een dertigtal gekapte bomen) de kool waard is. Bij de voorgestelde brug worden alleen de bouwkosten berekend. Er dienen echter ook aan- en afvoerpaden aangelegd te worden en de kosten daarvan staan niet op de ‘kosteninschatting’.

Blauwe route. Het voorgestelde tracé over Populieren- en Zilverschoonlaan heeft voor het grootste deel de uitstraling van koude kip. De functie van de ‘fietsdoorsteek’ bij de Populierenlaan ontgaat ons. Waar wordt naartoe doorgestoken? Onze suggestie om de route om te leggen langs de begraafplaats en over het pad langs tennisbanen en volkstuinen (Gerrie Knetemann route) was kennelijk geen optie, hoewel Knetemann uit cultuur-historisch standpunt een topper is bij velen. Dat verbreding van het verbindingsstukje tussen Glennstraat en Westdijk tot meer comfort zal leiden willen wij wel aannemen, maar dan moet het verbindingsbruggetje overeenkomstig verbreed worden. Anders krijg je een onveilige flessenhals. De Westdijk wordt bij gunstig weer gebruikt door een overmaat aan wandelaars, aan mensen die hun hond uitlaten (al of niet aan de lijn) en ook aan fietsers. De dijk is veel te smal om te passen in een fietsroute. Daar komen ongelukken van, dus niet veilig. Breder maken van de Westdijk is onwenselijk. De dijk op zich is een cultuur-historisch monument (landschapselement). Daar moet je niet aan gaan sleutelen. Bovendien is de dijk ingeklemd door twee sloten.

Als zich dus ergens de noodzaak van een Haanslootpad opdringt is het wel op de blauwe route: aantrekkelijk, veilig en comfortabel (zie de uitgangspunten van de ‘Verkenning’).

Rode route. Wie ‘rust’ als kenmerk noemt van de rode route (laag aantal voertuigen) heeft zich nooit per fiets op een door de weekse dag (met het hoogtepunt op zaterdag) door de Hoofdstraat bewogen. Uitermate hinderlijk autoverkeer en gevaarlijk kruispunt Padlaan/Badhuislaan/Hoofdstraat. Ook de staat van het wegdek heeft de laatste tijd veel te lijden van vrachtverkeer en graafwerk. Geen autoverkeer in de Hoofdstraat dus en snel wegdekherstel. Wij missen dit voorstel. Voor de blauwe route geldt dit uitgangspunt evenzo.

De Vlusch is en blijft een bottleneck. Of een ‘knip’ (zie ZMP Noord) een oplossing biedt voor overmatig autoverkeer is de vraag. Zo’n knip belemmert uiteraard het doorgaande verkeer, maar leidt weer tot nerveuze autobewegingen en in feite tot tweerichtingsverkeer (als de Zuiduitgang ‘geknipt’ wordt moet bestemmingsverkeer aan de Noordkant zowel de Vlusch in als uit). Voor de Fietsersbond heeft een Fietsstraat de voorkeur (mits volgens de regelen der kunst ingericht), een voorkeur die overigens door de bond al zeven jaar geleden werd geuit bij het Gemeentebestuur.

  1. Conclusies

‘Sommige maatregelen kunnen op de korte termijn worden uitgevoerd’ (pagina 16). Maar voor andere maatregelen kan gerekend worden op een zeer lange termijn. Dat betekent een onevenwichtige uitbouw van het routenet met nauwelijks kans dat dit net ook als een samenhangend geheel wordt ervaren. De Fietsersbond spreekt zich uit voor een zo integraal mogelijke aanpak van het netwerk.

  1. Nogmaals het Haanslootpad

Of er al of geen draagvlak voor deze verbinding bestaat is nooit onderzocht, zeker niet bij potentiële gebruikers. Dat ‘nut en noodzaak’ niet duidelijk zouden zijn hebben wij in deze en in onze vorige reactie al in voldoende mate rechtgezet.

In tegenstelling tot wat gesuggereerd wordt is het Haanslootpad het resultaat van een lange en gedegen besluitvorming.

Reeds in 2014 zet de Gemeenteraad het licht op groen voor de aanleg van het Haanslootpad.

Eind 2017 passeert het initiatief Groen- en Waterplan Zaanstad (inclusief het Haanslootpad) de Raad: Raadsvoorstel en Besluitnota 201738365.

28 februari 2018: de Raad stelt het Groen- en Waterplan Zaanstreek vast, (inclusief het fiets-wandelpad Haansloot).

Op 5 februari 2019 presenteren B en W Groen- en Waterplan Zaanstreek: de Uitvoeringsagenda. Onder projectnummer R6 wordt het Haansloot fietspad beschreven.

In een brief (antwoord op verzoeken van een aantal ‘omwonenden’ tot ‘heroverweging’ van het Haanslootpad), van 28 augustus 2019, geven B en W ferm te kennen niet tot heroverweging te willen overgaan. Een aantal motieven wordt hiervoor genoemd, deels dezelfde overwegingen als de Fietsersbond heeft aangevoerd.

 

 

pdf ⋅ 5 MB

RAUM 20211112 Notitie verkenning fietsroutes Krommenie-RAUM

Download