Kruispunt Communicatieweg Oost en N246 Assendelft

De kruising Communicatieweg Oost en N246, nabij Assendelft (bij de “watertoren”), wordt gesignaleerd als een gevaarlijke locatie. Hier hebben diverse aanrijdingen plaatsgevonden waarbij fietsers slachtoffer zijn geworden. Hoewel lang niet alle ongevallen in STAR of BRON gesignaleerd worden kunnen we wel, mede m.b.v. lokale berichtgeving een idee vormen van aard en omstandigheden van die ongevallen.

De situatie
Satelliet foto watertoren
De N246 is een druk bereden provinciale verbindingsweg met overwegend een 80 km regiem. In de bocht in de Vaartdijk geldt dan weer een 50 km advies en vanuit de richting Westzaan geldt 70 als maximum snelheid. De Communicatieweg Oost is een belangrijke ontsluittingsweg voor Assendelft. Hier geldt een regiem van 60 km/u. Naast de N246 loopt een tweerichtingsbromfietspad. (Brom)fietsers hebben hier voorrang.

Het tweerichtingsfietspad is overigens veel te smal volgens landelijke en provinciale richtlijnen. (Brom-) fietsers hebben op kruisvlakken nauwelijks ruimte om verkeersfouten van derden op te vangen. Kort gezegd: ze kunnen geen kant op.

Aannames

 • Op deze kruising komt veel verkeer uit diverse richtingen bij elkaar. Dat maakt het complex en leidt tot grote taakbelasting voor verkeersdeelnemers.
 • Tweerichtingsbromfietspaden zijn op kruispunten onveiliger: automobilisten hebben immers de neiging maar naar één kant te kijken en zien fietsers uit onverwachte richting “over het hoofd” . Grofweg neemt men aan dat het aanrijdrisico voor fietsers uit de verkeerde richting tweemaal zo hoog is als voor fietsers die wel in de kijkrichting zitten.
 • (Te) veel wegmarkeringen, belijning en bebording geeft afleiding. Verkeersdeelnemers dienen vooral op elkaar te letten. Een duidelijke weginrichting met een minimum aan borden en belijning draagt bij aan meer veiligheid. Belangrijk is ook dat borden het zicht niet belemmeren.
 • Bij een lagere snelheid hebben verkeersdeelnemers meer tijd om een complexe verkeerssituatie goed in te schatten. Een kruising wordt dan niet minder complex, maar wél veiliger.

De weginrichting vanuit het perspectief van de automobilist
Om een idee te krijgen van de taakbelasting van met name de automobilist hebben we de volgende situaties bekeken:

 1. Komende vanuit de Communicatieweg, uit Assendelft, naar de N246, zal de automobilist vooral letten op autoverkeer óp de N246 en minder op fietsers. Wil hij rechtsaf dan zal hij vooral op van links komend autoverkeer letten (dus vanaf de brug).
  Fietsers die van rechts komen zal hij dan niet zo snel opmerken.
  Fietsers vanaf links lijken op dat punt goed in het zichtveld. Het zal moeilijk zijn die “over het hoofd” te zien.
  Kruispunt met cirkel om fietspad
  Maar kijkt de automobilist wél naar rechts (en dat hij zeker doen als hij op dat punt linksaf wil) dan heb je nog steeds kans dat de brug fietsers deels aan het zicht onttrekt:
  Kruispunt met cirkel om brug
 2. De automobilist die op de N246 vanuit het zuiden nadert en linksaf de Communicatieweg op wil moet één rijstrook én een tweerichtingsfietspad kruisen. Tegemoetkomende fietsers kunnen hier schuil gaan achter tegemoetkomende automobilisten en voor een deel achter borden en lichtmasten. Fietsers die vanuit de andere richting komen vallen al helemaal niet zo snel op. Niet uitgesloten moet worden dat automobilisten hier lichte stress ervaren (stilstaan op een 80 km weg) en zo snel mogelijk het kruisvlak willen klaren. Dat werkt fouten in de hand.
  Kruispunt watertoren, omcirkelde verkeersborden en busje
 3. De automobilist die vanuit Westzaan nadert en rechtsaf naar de Communicatieweg wil afslaan lijkt nog de overzichtelijkste situatie te hebben, maar de flauwe bocht naar rechts kan met vrij hoge snelheid genomen worden. Fietsers vanuit dezelfde richting kunnen dan nog steeds “over het hoofd” gezien worden, temeer daar ze door de hoge(re) snelheid van passerende automobilisten in de blinde hoek van de bestuurder terecht komen.
  Kruispunt en watertoren

Vanuit alle richtingen valt het grote aantal borden en lichtmasten op die eerder verwarring dan duidelijkheid scheppen en soms zelfs het zicht belemmeren. Zo werd ook opgemerkt in een eerder advies van de verkeerspolitie:
“Het bord B6 met onderbord OB503OB04 valt vanuit bovenstaande rijrichting weg achter de grijze ANWB paal. Is het mogelijk om het bord B6 met onderbord op de ANWB paal te bevestigen? Bij deze kruising is het niet overbodig het bord B6 met onderbord aan beide zijden van de weg te plaatsen.”

Aanbevelingen

 • Verlaag de snelheid fors op de N246 en de Communicatieweg
 • Plaats voor de kruising verkeerskussens op de Communicatieweg om de snelheid te verlagen.
 • Verbreed het fietspad conform richtlijnen
 • Plaats de blokmarkering óp rijbaan en niet op fietspad.
 • Leg het fietspad verhoogd aan (kruisend en afslaand autoverkeer wordt dan gedwongen langzamer te rijden, waardoor bestuurders meer tijd hebben verkeerssituatie goed te bekijken)
 • Maak de bocht op vanaf de N246 naar de Communicatieweg krapper door middel van het aanleggen van belijning en een rammelstrook. Hierdoor komt de automobilist rechter voor de kruising en heeft daardoor een beter zicht op het fietspad.
 • Kijk ook eens goed naar de plaatsing van borden en lichtmasten.