maak natuur zichtbaar, dat bevordert liefde voor de natuur

Fietspad Haansloot dreigt niet aangelegd te worden

De gemeente heeft het besluit uit 2013 tot aanleggen van een fietspad langs de Haansloot in Krommenie teruggedraaid.
Als Fietsersbond willen we graag dat er meer recreatieve fietspaden komen langs en door ons mooie open veenweide cultuurlandschap. Uiteraard onder voorwaarde dat de natuurwaarden daarbij behouden blijven

de provincie staat er achter
Deze recreatieve route heeft nut, naast de huidige route langs de Rosariumlaan, Zilverschoonlaan en Titofstraat naar de Westdijk.
Ook de afdeling mobiliteit van de provincie Noord Holland heeft een positief advies gegeven voor deze verbinding, omdat het een goede verbetering is in het netwerk.

natuurbescherming

Als reden om het fietspad niet aan te leggen noemt de wethouder het beschermen van het open veenweide cultuurlandschap.

Een doorgaande recreatieve route langs natuurgebieden is niet in strijd met natuurwaarden. Natuurlijk moet je bij de aanleg van dit fietspad voorwaarden stellen. Geen verlichting, het is immers een recreatief fietspad en geen boomaanplant in verband met roofvogels die weidevogels belagen.

Kontakt Milieu Zaanstreek is voorstander van dit fietspad en noemt onder andere
De natuur moet zichtbaar zijn. De grootste bedreiging voor natuurgebieden ontstaat als het draagvlak voor natuurbeheer vermindert. Zonder draagvlak hebben burgers en dus ook de politiek geen geld over voor natuurbeheer en ontstaan ook snel planologische bedreigingen.

draagvlak
Een van de redenen voor de gemeente om af te zien van aanleg is het krappe draagvlak. Maar het gaat dan voornamelijk om een groep buurtbewoners die geen fietspad achter hun huizen wensen (not in my backyard).

de gemeente zelf was in 2013 ook enthousiast
Twee van de argumenten toen:
“In Zaanstad is een tekort aan recreatieve voorzieningen in het buitengebied en de aanleg van het fiets- en wandelpad langs de Haansloot draagt bij om het landelijke gebied beter toegankelijk en beleefbaar te maken”.
En ook: “De situering en inpassing van het fietspad in de stadsrand is zodanig dat recreatieve beleving en bescherming van natuurwaarden goed samen gaan”.

graag nadere uitleg waarom niet
De gemeente geeft niet aan wat “de noodzakelijke maar ook complexe compensatie van aantasting van het weidevogelleefgebied conform regelgeving van de provincie” inhoudt.

oproep
We onderschrijven het uitgangspunt van Zaanstad: “Het open cultuurlandschap met beschermde natuurwaarde is van grote waarde voor Zaanstad en het behoud daarvan staat hoog op de bestuurlijk en de ruimtelijke ontwikkelingsagenda”.
Een fietspad langs de Haansloot past hier goed bij.

Wij hebben in 2013 een uitgebreide motivatie op onze website gezet. https://zaanstreek.fietsersbond.nl/zaanstad/krommenie-en-wormerveer/fietspad-langs-de-haansloot-krommenie/

Samen met natuurbeschermingsorganisaties vragen we Zaanstad het fietspad langs de Haansloot alsnog aan te leggen.

Categorieën